ÜREMİK HİPOTERMİ

ÜREMİK HİPOTERMİ

Son on yıla kadar, beşeri ve veteriner tıbbında üremik hipoterminin (UH) patofizyolojisi tam olarak aydınlatılmamış olmasına rağmen, üreminin insanlarda hipotermiyle ilişkili olduğu not edilmiştir. Böbrek metabolizması oldukça aerobiktir, bu nedenle bu organlar toplam vücut ısısının %10'undan fazlasını oluşturur.

1997'den 2013'e kadar New York Şehri Hayvan Tıp Merkezi'nde aralıklı hemodiyaliz (IHD) ile tedavi edilen üremik kedilerin ve köpeklerin tıbbi kayıtlarının retrospektif olarak gözden geçirilmesi sırasında, UH, her iki türde de ortaya çıkan klinik bir fenomen olarak tanımlanmıştır, ancak kediler daha ciddi şekilde etkilenmiştir. Bu araştırmacılar, azotemik köpeklerin ve kedilerin prezentasyon üzerine hipotermik olduğunu ve UH'nin azoteminin hemodiyaliz tarafından düzeltildiği gibi çözüleceğini öne sürmüşlerdir.

İHD tedavisinin sonunda, köpeklerin % 54'ü ve kedilerin % 42'si sıcaklıkta artış göstermiştir. Kediler için <5 kg, diyalizden sonra vücut ısısı düşmüş, ancak bu değişiklik anlamlı bulunmamıştır. Araştırmacılar, kedilerin <5 kg'lık vücut büyüklüğünün vücut ısısını dış ısı desteği ile koruma çabalarına rağmen UH'de azoteminin düzeltilmesinin etkilerini maskeleyebileceği sonucuna varmışlardır. Bu gruptaki kedilerin, diyaliz devresinin ekstrakorporeal kısmında kediler için, diyalizat sıcaklığının arttırılmasının vücut ısısının korunmasında özellikle yararlı olabileceğini öne sürmektedir.

UH’nın köpeklerde kan üre nitrojeni(BUN) veya serum kreatinin konsantrasyonları ile karşılaştırıldığında vücut ağırılığına göre anlamlı derecede korele olduğu görülürken, kedilerde hipotermide BUN konsantrasyonu büyüklüğünün tek başına bir sonuç olduğuna varılmıştır. Kedilerin vücut büyüklükleri, vücut yüzeyinde kaybolacak önemli miktarda ısı ile ilişkilidir. UH'nin daha önceki birkaç veteriner çalışmasından biri, üretral obstrüksiyonu ve hipotermisi olan erkek kedilerin, BUN ve serum kreatinin konsantrasyonlarının normotermik olanlara göre anlamlı olarak daha yüksek olduğunu göstermiştir. Başka bir çalışmada daha düşük vücut sıcaklığı akut böbrek hasarı olan kediler için negatif bir prognostik gösterge olarak bulunmuştur.

Üremik toksinlerin etkilerine sekonder gelişen hücresel hipometabolizmanın, UH'nin başlıca etiyolojik nedenlerinden biri olduğu düşünülmektedir. Çalışmada kullanılan diyalizatörlerin bir kısmı sadece küçük molekülleri kan dolaşımından uzaklaştırarak orta büyüklükteki ve büyük molekülleri geride bırakırken, küçük moleküler büyüklükteki maddeler UH patogenezinde yer alabilir. Sunum sırasında, özellikle kedide hipotermi, klinisyenlerin üremi şüphesini artırmalı, böbrek fonksiyonu klinikopatolojik olarak değerlendirilmeli ve hipoterminin derecesi de üreminin şiddeti ile ilişkili olabileceği düşünülmelidir. Üriner hastalara, ısıtılmış parenteral sıvılar, battaniyeler ve güvenli ısıtma cihazları yoluyla, kliniklerde AKI ve / veya üretral tıkanıklığı olanlar için ve her ikisinde de KBH olanlar için ısı desteği önemlidir. Klinik ve ev ortamındaki bu detaylar, kedinin hayatta kalması ve prognoz için önemli olgulardır.

Geçen Haftanın Kedileri